Členstvo združenia

1. Členom Združenia môže byť každý, kto súhlasí so stanovami Združenia a jeho konanie je v súlade s Ústavou SR azákonmi SR, nepresadzuje                 rasistické, fašistické a iné násilné ideológie. Členstvo je dobrovoľné.

2. Členstvo vzniká vyplnením členskej karty a jej odovzdaním štatutárnemu zástupcovi Združenia. Členom Združenia sú osoby, ktoré majú                      preukázateľne zaplatený členský príspevok. Členstvo sa každoročne obnovuje a výškačlenského príspevku je každoročne stanovená uznesením          valného zhromaždenia. (ak sa neuskutočnilo ročnézasadanie valného zhromaždenia platí výška príspevku stanovená predchádzajúcim valným          zhromaždením). V sídle Združenia je centrálna evidencia členov.

3. Členstvo zaniká:
     - zrušením Združenia
     - neobnovením členstva
     - oznámením o vystúpení štatutárnemu zástupcovi Združenia
     - rozhodnutím predsedníctva Združenia (ďalej len „predsedníctva“) alebo Valného zhromaždenia na základe návrhuzástupcu Združeniav prípade,         že konanie člena je v rozpore so stanovami Združenia

Členstvo v Združení nevylučuje členstvo v iných organizáciách.

4. Členovia Združenia majú právo:
     - zúčastňovať sa aktivít Združenia uvedených v článku IV. týchto stanov
     - vystúpiť zo Združenia
     - byť volený do orgánov Združenia
     - prezentovať vlastný názor na Valnom zhromaždení

5. Členovia Združenia sú povinní:
     - zachovávať dobré meno Združenia,
     - platiť členské príspevky Združenia,
     - dodržiavať ustanovenia týchto stanov a ostatných záväzných dokumentov Združenia.

Členské:

Ročné

120.00 €

Polročné

80.00 €

Mesačné

20.00 €

Zľavnené(ročné)

12.00 €

  • Pre zdravotne a telesne postihnutých